Mua bán và sáp nhập
Ngày 24 tháng 05 năm 2024
Điện thoại: (024) 3765 8899

Mua bán và sáp nhập


Đặc thù của hoạt động M&A tại Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, một phần khác là đối tượng doanh nghiệp cổ phần hóa, nên quá trình hoạt động M&A đòi hỏi nhà tư vấn phải am hiểu văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, cơ cấu tài sản và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp tư vấn phù hợp. Với sự am hiểu và kinh nghiệm của mình, Chúng tôi đặc biệt chú trọng về khía cạnh pháp lý và quản trị rủi ro trong pháp lý của hoạt động M&A tại Việt Nam nhằm tư vấn cho khách hàng các giải pháp an toàn và hiệu quả trong hoạt động M&A.

Bao gồm các dịch vụ sau:

1. Tư vấn các qui định pháp luật và chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp M&A; 

2. Hỗ trợ thẩm định pháp lý (Due Diligence) và thẩm định rủi ro của doanh nghiệp (về tài sản, thị trường, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, v.v...); 

3. Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình thẩm định tài sản (đất đai, nhà xưởng, tài sản cố định và các tài sản khác) của doanh nghiệp M&A; 

4. Hỗ trợ và tư vấn pháp lý trong quá trình đàm phán các điều kiện M&A; 

5. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp M&A (đất đai nhà xưởng, lao động và hợp đồng lao động, tài sản và quyền tài sản, thuế, hợp đồng và thanh lý hợp đồng,..); 

6. Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xin các giấy phép, phê chuẩn và phê duyệt cần thiết liên quan đến quá trình M&A.

Không có bài viết nào trong danh mục hiện tại.